พ.ต.อ.พิสิษฐ์ สงวนเขียว
ผู้กำกับการ สภ.บึงสามัคคีLink ตำรวจไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 6
ภ.จว.กำแพงเพชร
ส.ภ.เมืองกำแพงเพชร
สภ.พรานกระต่าย
สภ.คลองลาน

สภ.ขาณุวรลักษบุรี
สภ.ลานกระบือ
สภ.ไทรงาม
สภ.ทรายทองวัฒนา
สภ.ปางศิลาทอง
สภ.ปางมะค่า
สภ.โกสัมพีนคร
สภ.ทรงธรรม
สภ.คลองพิไกร


Link ตรวจสอบข้อมูล
 ข้อมูล 75 จังหวัด และ กทม.
 ค้นหาเจ้าของเว็บไซต์
 ค้นหา IP Address อีเมล์
IP Address เครื่องตนเอง
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
กรมบังคับคดี
ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
ค้นหาโทรศัพท์
ข้อมูล ผู้ประกันตน
ข้อมูลทะเบียนรถ
 

สภ.บึงสามัคคี จว.กำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา
             สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลระหาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 693/2529 ยกฐานะของสถานีตำรวจภูธรตำบลระหานให้มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลระหาน ตำบลวังชะโอน และตำบลบึงสามัคคี ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตท้องที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ          บึงสามัคคี มีเขตการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลบึงสามัคคี ตำบลวังชะโอน และตำบลระหาน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 และในปี พ.ศ.2538 ได้แยกตำบลเทพนิมิต ออกจากตำบลระหาน ทำให้กิ่งอำเภอบึงสามัคคี มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน ต่อมาได้สร้างสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบึงสามัคคีขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น อยู่ที่ 247 หมู่ 5 ตำบลวังชะโอน กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และได้ย้ายที่ทำการจากเดิมเข้ามาอยู่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2539 จนถึงปัจจุบัน และกิ่งอำเภอบึงสามัคคีได้ยกฐานะเป็นอำเภอบึงสามัคคี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบึงสามัคคี ได้เปลี่ยนชื่อเรียกหน่วยงานตามมติ ก.ตร.(ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2550 และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 139 ง ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 ทำให้สถานีตำรวจมีชื่อเรียก "สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี" ในปัจจุบัน

 
 

 

 
 


สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา


   

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ตั้ง เลขที่ 247 หมู่ 5 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
โทร.0-5577-2511